Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Tugz. Deze zijn van toepassing wanneer er een aankoop wordt gedaan via onze website. We raden aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken om de inhoud op een later moment terug te kunnen lezen, vanwege de belangrijk informatie die wordt vermeld voor jou als klant.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met tugz;
 3. Dag: kalenderdag
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Tugz: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt. Gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven  onder Kamer van Koophandel registratienummer 81368526. Bereikbaar via info@tugz.nl en via 06 .... (beschikbaar tussen 10:00 - 16:00 uur van maandag tot en met vrijdag)
 7. Modelformulier voor herroeping: het model voor herroeping die tugz ter beschikking stelt welke de klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod tugz en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen tugz en klant.
  2. Deze voorwaarden zijn altijd inzichtelijk voor klanten via de webshop, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal tugz voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 3 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. Tugz is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden tugz niet.
  4. De inhoud van de website is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, tugz kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. De prijzen en overige informatie op de website en eventuele andere materialen zijn onder voorbehoud van kennelijk programmeer- en typfouten.
  5. Tugz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

  Artikel 4 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt tugz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door tugz is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft tugz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal tugz daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Tugz kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien tugz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Tugz is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
  6. Tugz zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van tugz waar de klant met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

  Artikel 5 – Herroepingsrecht

  1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product, of laatste product bij bestelling van meerdere producten, heeft ontvangen
  3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  4. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  5. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als tugz hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

  1. Het kenbaar maken van herroepen geschied middels het modelformulier voor herroeping binnen de bedenktermijn.
  2. De klant dient de bestelling binnen 14 dagen retour te sturen met track & trace. Totdat de bestelling retour is aangekomen bij tugz, ligt de verantwoordelijkheid van beschadiging of verlies bij de klant. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
  3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door tugz verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het product moet in goede staat zijn (ongeschonden, ongedragen, ongewassen).
  4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant, waartoe de regel zoals omschreven in artikel 5.3 & 6.3 niet is nagestreefd, is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  5. De klant draagt de kosten van het terugzenden van het product.
  6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 7 - Verplichtingen van tugz bij herroeping

  1. Als tugz de melding van herroeping elektronisch heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. Tugz betaalt na ontvangst van de geretourneerde producten het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen terug.
  3. Tugz gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.

  Artikel 8 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan tugz producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar tugz geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien tugz dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is tugz niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

   

  Artikel 9 - Nakoming en extra garantie

  1. Tugz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat tugz er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door tugz, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover tugz kan doen gelden indien tugz is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen – welke ingaan op de dag van ontvangst van het product – aan tugz elektronisch te worden vermeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en staat zoals omschreven in artikel 5.3 & artikel 6.3.
  4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van tugz, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 10 - Levering en uitvoering

  1. Tugz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan tugz kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal tugz geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. De levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen.
  5. Na ontbinding conform lid 3 zal tugz het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij tugz tot het moment van verzending.

  Artikel 11 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
  2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan tugz te melden.
  3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door tugz is gewezen op de te late betaling en tugz de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is tugz gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Tugz kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 12 – Klachtenregeling

  1. Indien de klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening, kan hij bij Tugz een klacht indienen via het serviceportaal of via de mail. De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
  2. Bij tugz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door tugz binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Bij een klacht dient de klant zich allereerst te wenden tot tugz. Tevens is het mogelijk om klachten te melden bij de thuiswinkel organisatie of het Europees ODR platform.
  4. De klant dient tugz in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 13 - Slotbepalingen

  1. Op overeenkomsten tussen tugz en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.